c#在按下按钮上激活弹出窗口以输入密码

您好,我需要一点帮助说我们正在处理.dll文件,并且需要保护我的文件,如何在打开菜单密码之前对此进行集成?还有每个用户的uniq密码吗?

      if (Input.GetKeyDown(KeyCode.F11))
    {
      _isMenuActive = !_isMenuActive;

      if (_isConfigMenuActive)
        _isConfigMenuActive = false;
    }
评论