Python矩阵中的乘法

我正在尝试将两个矩阵相乘,但是我的代码遇到了困难:

def multiply(a,b):
mul=[[]]
for x in range(0,len(a)):
    for n in range(0,len(a[0])):
        mul[x][n]+=a[x][n]*b[x][n]
mul.append(mul[x][n])
for n in mul:
    return mul

a = [1,2,3],[4,5,6],[7,8,9],[10,11,12] b = [1,2,3],[4,5,6],[7,8,9],[10,11,12] 相乘(a,b)

假设地,当我的for函数遍历a和b时,我试图将mul变量保持在范围之内,但是我不确定为什么它不起作用。你们有什么建议吗? 谢谢