Python-新手帮助-如何在列表中附加多个值?

我是python的初学者,正在尝试学习初学者的概念,例如列表,条件和追加。我正在尝试制作一个查看数字的程序,检查它是偶数还是奇数,然后将其附加到偶数或奇数列表。

但是使用此代码,我每次只能更改num值,并将1值放入任一列表中,如何对多个数字执行此操作?谢谢

evenList = []
oddList = []

num = 1

if num%2==0:
    evenList.append(num)
else:
    oddList.append(num)

print("even list: " + str(evenList))
print("odd list: " + str(oddList))