Python正则表达式忽略大于字符

我在忽略模式匹配中的大于字符时遇到问题。这是我要从中获取必要内容的以下字符串。

我的正则表达式看起来像((?<= meta)。*?[>]),但它返回以下内容:

content ='width = device-width,initial-scale = 1'name ='viewport'>

我只需要获取“ content ='width = device-width,initial-scale = 1'name ='viewport'“

我该怎么做?