python pandas连续检查三个元素值,逻辑满足用另一个元素值替换所有三个元素值

我认为我在犯一个小错误,因此无法正常工作

我有这个数据框

open high low close
0   10   0 0
1   1   1 1
0   12   0 0
0   13   0 0

我希望得到的输出是:

如果开盘价,低收盘价为零且高收盘价不为零,则用高值替换(开盘,低收盘价)。

另外一个选项

如果开,低,关为零且高也为零,请替换开并低至1的关口而高至10

尝试了1种逻辑,但仍未解决,什么是干净整洁的解决方案?

> opt_ce.loc[opt_ce['open'] == 0, 'open','low','close'] = opt_ce['high']
> opt_pe.loc[opt_pe['open'] == 0, 'open', 'low', 'close'] = opt_ce['high']