JS的范围:这些变量不应是全局变量,但应声明为不带“ var”或“ let”。为什么? [重复]

新手在这里。我正在使用一些JavaScript(在本例中为JQuery),旨在在单击按钮时显示页面上的元素。

看起来有些变量(例如“ $ lis”,“ min”,“ max”)没有用“ let”或“ var”声明。我的理解是,这会将它们设置为全局变量,但是在这种情况下,我认为没有任何理由将它们设置为全局变量。

有人可以帮助我理解为什么“ $ lis”,“ min”和“ max”不包含“ var”,但是包含“ visible”吗?谢谢!

$( document ).ready(function() {
  jQuery(function($) {
    $lis = $('.blog-page-post'); 
    min = 2;
    max = $lis.length;
    var visible = min;

    function showUpToIndex(index) {
      $lis.hide();
      $lis.slice(0, index).show();
    }

    function disableButtons(){
      if (visible >= max){
        visible = max;
        $('.button').hide();
      }
      else
      {
        $('.button').show();
      }
    }

    showUpToIndex(visible);
    disableButtons();

    $('.button').click(function(e) {
      e.preventDefault();
      visible = visible + 2;
      disableButtons(); 
      showUpToIndex(visible);
    });
  });
  });