awk从$ 3列中创建包含模式和名称的多个文件

您好,我想基于上一个问题扩展想法,即对于所生成的文件以及生成包含“ START”模式的文件,每个文件均包含具有当前日期的列$ 3的名称

输入文件1

START
A B 25276 FX M.1 20200421
A B 25276 FX M.1 20200328
A B 25276 FX M.1 20200328
A B 25276 FX M.1 20200328
A B 25276 FX M.1 20200328
A B 25276 FX M.1 20200328
A B 25276 FX M.1 20200423
A B 25276 FX M.1 20200423
A B 25276 FX M.1 20200423
A B 25276 FX M.1 20200423
A B 25276 FX M.1 20200423
A B 25276 FX M.1 20200423
END
START
A B 25060 FX M.1 20200421
END
START
A B 25172 FX M.1 20200421
END
START
A B 25320 FX M.1 20200429
A B 25320 FX M.1 20200421
A B 25320 FX M.1 20200429
A B 25320 FX M.1 20200423
END
START
A B 25173 FX M.1 20200427
A B 25173 FX M.1 20200504
A B 25173 FX M.1 20200429
END

输出将是多个文件,例如。

    x_name_25276_20200517
    x_name_25060_20200517
...

..

例如,生成的文件将包含以下内容:

猫x_name_25276_20200517

START
A B 25276 FX M.1 20200421
A B 25276 FX M.1 20200328
A B 25276 FX M.1 20200328
A B 25276 FX M.1 20200328
A B 25276 FX M.1 20200328
A B 25276 FX M.1 20200328
A B 25276 FX M.1 20200423
A B 25276 FX M.1 20200423
A B 25276 FX M.1 20200423
A B 25276 FX M.1 20200423
A B 25276 FX M.1 20200423
A B 25276 FX M.1 20200423
END

找不到太多的示例如何仅通过下面的部分实现

awk '/^START/{if (f) close(f); f = "file" ++i} {print > f}'