PHP字符串拆分常规

正则表达式=(位数)*(A | B | DF | XY)+(位数)+

我真的对这种模式感到困惑 我想用PHP分隔此字符串,有人可以帮我 我的输入可能是这样的

 1. A1234
 2. 12 1239
 3. 1A123
 4. 12A123
 5. 1A 1234
 6. 12 A 123
 7. 1234 B 123456789
 8. 12 XY 1234567890

并转换为此

Array
(
  [0] => 12
  [1] => XY
  [2] => 1234567890
)

<?php
$input = "12  XY   123456789";
print_r(preg_split('/\d*[(A|B|DF|XY)+\d+]+/', $input, 3));
//print_r(preg_split('/[\s,]+/', $input, 3));
//print_r(preg_split('/\d*[\s,](A|B)+[\s,]\d+/', $input, 3));