Pyspark从列表创建组合

说,我有数据框:

      a        |   b
---------------------------+------------
 some_string        |   A
 another_string      |   B

而且我有[1,2,3]这样的整数列表 我想要的-是将列表列添加到我的数据框。

      a        |   b   |   c   
---------------------------+-----------+------------
 some_string        |   A   |   1   
 some_string        |   A   |   2   
 some_string        |   A   |   3   
 another_string      |   B   |   1   
 another_string      |   B   |   2   
 another_string      |   B   |   3   

没有udf,有什么办法吗?