Bootstrap 4,CSS问题-我的容器卡在导航栏上

因此,基本上我有一个固定的导航栏。我有一个容器,里面有内容,但是无论我如何对css应用边距以使其移动,它都不会按预期移动。

老实说,这是完全相同的问题:

Why does this CSS margin-top style not work?

我尝试了各种方法,但我认为这与利润下降有关,但我不知道如何解决问题。这是我的代码

enter code here

.myNav {background-color:#141414; }
.myNav .navbar-brand{color:white;}
.myNav .nav-link{color:white;}
.myNav .nav-link:hover{color:red;}


html {
 position: relative;
 min-height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}
body {
 /* Margin bottom by footer height */

 margin-bottom: 60px;
 background-color: white;
}

body > .container {
 padding: 60px 15px 0;
}

footer {

 position: absolute;
 bottom: 0;
 width: 100%;
 /* Set the fixed height of the footer here */
 height: 60px;
 line-height: 60px; /* Vertically center the text there */
 background-color: black;
 color:white;
}

.carousel-item{
  height: 300px;
}
.carousel-item img{
  height: 300px;
}
.myButton{background-color:#557A95; color:white; margin-bottom:20px; margin-top:0px; padding:20px; font-size:15px; }

.contactBG{color:red;
      background-color:grey;
      margin-top:20px;
}

继承人的HTML

 <div >
 <!-- Fixed navbar -->
 <nav class="navbar navbar-expand-md fixed-top myNav " >

磁带Drilla

    <li class="nav-item active">
  <a class="nav-link" href="#"><span class="fas fa-music"> </span> KITS <span class="sr-only">(current)</span></a>
 </li>

      <li class="nav-item active">
  <a class="nav-link" href="#"><span class="fas fa-globe"> </span> TUTORIALS <span class="sr-only">(current)</span></a>
 </li>

      <li class="nav-item active">
  <a class="nav-link" href="#"><span class="fas fa-question"> </span> FAQ'S <span class="sr-only">(current)</span></a>
 </li>

      <li class="nav-item active">
  <a class="nav-link" href="Contact"><span class="fas fa-mail-bulk"> </span> CONTACT <span class="sr-only">(current)</span></a>
 </li>

    <li class="nav-item dropdown">
  <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
   <span class="fas fa-user"> </span> USER
  </a>
  <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
   <a class="dropdown-item" href="#">Action</a>
   <a class="dropdown-item" href="#">Another action</a>
   <div class="dropdown-divider"></div>
   <a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a>
  </div>
 </li>

        <li class="nav-item active">
  <a class="nav-link" href="#"><span class="fas fa-search"> </span> SEARCH <span class="sr-only">(current)</span></a>
 </li>

  <li class="nav-item active">
  <a class="nav-link" href="#"><span class="fas fa-shopping-cart"> </span> CHECKOUT <span class="sr-only">(current)</span></a>
 </li>

   </ul>

  </div>
 </nav>

很抱歉,如果我没有正确格式化代码,这只是我第二次询问问题。 非常感谢您关注我的问题:)!