Promise.all的过滤结果

我链接了一系列的Promises,以便与数据库一起使用。从第一个Promise中,我检索了一个对象数组。在第二个Promise中,我为每个对象生成一个Promise。然后,我过滤结果。这是一个代码示例:

db.getUser(user)
 .then(user=> Promise.all(
  user.shirts.map(userShirt => db.getShirt(shirt.id))
 ) as Promise<IShirt[]>)
 .then(shirts => {
  shirts = shirts.filter(shirt => shirt.color === 'blue');
  console.log(shirts);
 })
 .catch(err => {
   console.log(err);
 });

这是我的代码的简化示例。问题出在过滤操作中,我检索了一个0长度的数组。任何的想法?