jQuery重置每次点击计时器上的计时器都非常快

我将倒数计时器设置为3秒(当它为零时显示警报),在将其设置为0之前再次单击它,计时器的运行速度非常快。

$(".change-word").click(function(e) {
  $(".countdown").html("0");
  $(".countdown").html("3");
  var doUpdate = function() {
    $('.countdown').each(function() {
      var count = parseInt($(this).html());
      if (count !== 0) {
        $(this).html(count - 1);
      } else {
        alert("zero");
      }
    });
  };
  setInterval(doUpdate, 1000);
});

这是HTML

<div class="countdown">3</div>